Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete töötlemine 1.1 Kareda Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid. Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleb...

ELUKOHATEATE ESITAMINE

19.05.15

 

Isikul on võimalus RR-ile esitada kirjalik elukohateade (määrus nr 5 Lisa 1) koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele KOV-ile järgmistel viisidel: 

  • isiklikult kohale minnes
  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
  • digiallkirjastatuna e-posti teel või e-teenusena teabevärva www.eesti.ee  kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

 

Elukohateade (prinditav)

Elukohateade (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Välisriigi elukoha andmetega elukohateate võib isik esitada vabalt valitud valla- või linnavalitsusele.

Elukohateatele tuleb märkida:
  • elukohateate esitaja andmed
  • uue elukoha aadress ruumi täpsusega (kui isikul on mitu elukohta, esitab RR-i kandmiseks ühe tema poolt valitud elukoha aadressi)
  • teiste isikute andmed, kelle elukoha aadressi muudetakse
  • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek (vt Alaealise elukoht)
  • ruumi kasutamise õiguse alus (vt Omaniku nõusolek) ruumi omaniku andmed ja allkiri elukohateatel või ruumi omaniku allkirjastatud avaldus eraldi dokumendina või ruumi kasutusõigust tõendav dokument
  • soovi korral sideandmed (sideaadress peab olema erinev esitatavast elukoha aadressist)
  • elukohateade tuleb allkirjastada kõigil elukohateatel esitatud täisealistel isikutel (v.a eestkostetavad).

Elukohateate esitaja poolt elukoha andmete mitte vormikohaselt esitamisel, tuleb KOV-il hinnata, kas esitatud andmed on piisavad, muutmaks vabas või mittenõuetekohases vormis esitatud avalduse alusel isiku elukoha andmeid RR-is.
 

Lisainfo