21.03.16

DOKUMENDIREGISTER: 

http://delta.andmevara.ee/kareda_vald/

DOKUMENDIREGISTRI KASUTUSJUHEND

Klikates lingil DOKUMENDIREGISTER avaneb dokumendiregistri avaleht. Dokumendiregistri avalehe vasakus veerus kuvatakse asutused, kelle dokumente on võimalik otsida. Klikates asutusele avanevad  dokumendiliigid. Dokumendi otsimiseks tuleb kõigepealt valida soovitav dokumendi liik.

Kui soovitakse otsida konkreetsemalt dokumenti, siis klikata „otsing dokumendiregistrist" peale. See võimaldab otsida dokumenti pealkirja, kuupäeva, adressaadi järgi.

 

Dokumendiregistri kaudu dokumentide avalikustamine

Dokumendiregistri kaudu on avalikustatud dokumendid järgmiselt:

1) Kareda Vallavolikogu ja Kareda Vallavalitsuse õigusaktid (otsus, korraldus, määrus).

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dele 23 ja 31 avalikustatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid valla põhimääruses sätestatud korras.

Kareda Vallavolikogu määrused avalikustatakse vastavalt Riigi Teataja seadusele ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele Riigi Teatajas, valla veebilehel ning dokumendiregistris.

 Dokumendiregistri kaudu avalikustamata õigusaktidega on võimalik tutvuda ametiasutuses koha peal või neid saada teabenõude korras;

 

2) Kareda Vallavalitsuse ja Kareda Vallavolikogu istungite protokollid. Vallavolikogu alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid on kättesaadavad kodulehelt juhtimine-> Vallavolikogu->volikogu komisjonid.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõikele 2 ning § 51 lõikele 7 peavad volikogu ja valitsuse istungite ning volikogu ja valitsuse komisjonide koosolekute protokollid olema igaühele kättesaadavad valla dokumendiregistris või valla kantseleis.

 

3) Dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvad elektroonilised dokumendid (asutusse saabunud ja asutusest väljastatud dokumendid, lepingud), millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistris registreeritud dokumente, millele ei ole seadusega kehtestatud avalikustamise kohustust, on võimalik seadustega sätestatud alustel ja korras saada teabenõude korras.

Dokumendiregistri kaudu avalikustatud dokumendid võivad sisaldada teavet, millele on seaduses sätestatud alustel kehtestatud juurdepääsupiirang. Sellisel juhul on dokumendid avalikustatud ainult sellises osas, millele juurdepääsupiirang ei kehti.

 

 

Toimetaja: GETTER KLAAS