Info toetuste taotlemiseks

Kareda vallalt saavad toetusi taotleda Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse kantud isikud, kelle elukoht on Kareda vallas.

„Kareda valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korrast" tulenevalt on Kareda valla eelarvest makstavad toetused järgmised:

Ühekordne sotsiaaltoetus on toetus, mille taotlemiseks esitab isik või perekond vallavalitsusele kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada kuludokument. Sotsiaaltoetust makstakse vallavalitsuse korralduse alusel. Toetust määratakse üldjuhul üks kord aastas.

Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanematest lapse sünni puhul, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta Kareda vald ja lapse elukohaks rahvastikuregistri andmetel samuti Kareda vald. Sünnitoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem kuu aja jooksul pärast lapse sündi vallavalitsusele avalduse ja sünnitõendi koopia. Sünnitoetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras ning makstakse kahes osas.

Koolimineku toetus 1.klassi astujale makstakse lapsevanemale, hooldajale või eeskostajale kelle laps asub esmakordselt õppima Peetri Kooli 1.klassis seisuga 10.september.  Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus.

Õpilaste tasuta transpordi toetus tasuta bussisõidukaardid saavad õppeperioodil Peetri Koolis põhiharidust omandavad õpilased ning Koeru Keskkoolis, Järva-Jaani Gümnaasiumis, Paide Gümnaasiumis ja Paide Ühisgümnaasiumis keskharidust omandavad õpilased, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Kareda vald.

Kareda valla vähekindlustatud perede laste üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes toitlustamise toetamine  Toetuse taotlemis õigus on Kareda valla vähekindlustatud perede lastel, kes õpivad üldhariduskoolides ja koolieelses lasteasutuses. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja kirjaliku avalduse vallavalitsusele (iga kuu 20. kuupäevaks) ning tõendi kõigi pereliikmete eelnenud kuu netosissetuleku kohta, kusjuures sissetuleku hulka arvestatakse tulumaksuseaduse alusel täidetava tuludeklaratsiooni järgi maksustatavad tulud, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse, riikliku pensionikindlustuse ja lastetoetuse seadusega masktavad toetused (sünnitoetus, koolitoetus, nelja-ja enamalapselise pere toetus), stipendiumid ja muud abirahad.

Eduka õppija ja aktiivse õpilase toetus Peetri Kooli hoolekogu esitab vallavalitsusele kirjaliku ettepaneku aasta edukale õppijale ja aasta aktiivsele õpilasele toetuse maksmiseks. Toetust makstakse õppeaasta lõpus.

Haridustoetust makstakse üleriigilisel ja maakondlikel aineolümpiaadidel edukalt esinenud Peetri Kooli õpilasele õppeaasta lõpus.

Muusikakooli toetust makstakse 60% ulatuses Järvamaa kohalike omavalitsuste haldusterritooriumitel asuvates muusikakoolides õppivatele rahvastikuregistri andmetel Kareda vallas elavate õpilaste õpilaskoha maksumuse katmiseks. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse vallavalitsusele hiljemalt 20.septembriks iga õppeaasta alguses.

Toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul Toetus on ette nähtud õnnetusjuhtumi korral (tulekahju, loodusõnnetus, invaliidistumine jne) hädavajalikeks või ettenägematuteks kulutusteks. Toetuse taotlemiseks peab isik esitama vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Toetuse määrab vallavalitsus ja seda makstakse ühekordselt.

 

 Osaliselt valla poolt finantseeritav üldhooldekodu kohta võib taotleda rahvastikuregistri andmetel Kareda vallas elav vanur või puudega isik, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema või kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik.  Koha taotlemiseks peab vanur või puudega isik esitama kirjaliku avalduse vallavalitsusele.

 

Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt on Riigi eelarvest makstavad toetused järgmised:

Toimetulekutoetust on õigus taotleda isikul, kelle enda ja tema perekonna liikmete elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kareda vald. Toetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele 20. kuupäevaks avaldus.

Vajaduspõhine peretoetust  on õigus taotleda isikul, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. Toetus määratakse kolmeks avalduse esitamise kuule järgnevaks kuuks.