21.09.17

MTÜ Esna Küla Selts

Reg.nr: 80376759

Asutatud: 21.10.2014

MTÜ Esna Küla Seltsi tegevuse eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse kaudu väärtustada ja arendada kohalikku külaelu, säilitada ja tutvustada praktilisi kodukultuuri oskusi, rahvakunsti ja –kultuuri.

Kontakt: Viive Kuresoo

 

 

MTÜ Peetri Lapsed
Reg.nr: 80318584
Asutatud: 07.04.2010
Tegevus:
 koondab ja ühendab haridus- ja kultuurielu arendamisest huvitatud isikuid (vilistlasi, lapsi ja täiskasvanuid, õpilasi ja õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi toetajaid); arendab haridus- ja kultuurielu toetavaid tegevusi (üritusi, koolitusi, nõustamisi, küsitlusi, uuringuid, väljaannete kirjastamist ja levitamist, tõlkimistöid, õpilaste huvitegevust konkurssidel ja võistlustel jne); edendab seltskondlikku tegevust Peetri Põhikoolis, Peetri Lasteaias ning ka väljaspool kooli ja lasteaeda; annab välja stipendiume, toetusi, rahalisi ja mitterahalisi auhindu.
Kontakt: Ene Reinla
 

Müüsleri Küla Selts
Reg.nr: 80110760
Asutatud: 19.03.2004
Tegevus:
 arendab turismi kooskõlas küla ja valla arengukavadega; arendab välja küla seltsimaja, külamuuseumi ja külarahva kooskäimiskoha pargis; aitab kaasa taristu arendamisele; aitab igakülgselt kaasa looduskeskkonna säilitamisele ja selleks vajalike tööde teostamisele; tutvustab Müüsleri küla vaatamisväärsusi oma küla elanikele ja turistidele; organiseerib külaelanike vaba aja veetmist.
Kontakt: Artur Hiiesalu    
* Müüsleri küla arengukava 2007-2015

 

Peetri Küla Selts
Reg.nr: 80220550
Asutatud: 06.01.2005

Tegevus: organiseerib külaelanike vaba aja veetmist; korraldab üritusi ühingu tegevuse toetuseks; korraldab õppe- ja teabepäevi; korraldab turismimajandust; kaitseb keskkonda ja loodust; arendab välja Peetri elanike kooskäimiskohad.

Kontakt: Siiri Tammiste

Viru Küla Selts
Reg.nr: 80123872
Asutatud: 2000
Tegevus: arendab välja küla seltsimaja; organiseerib külaelanike vaba aja veetmist; kaitseb loodust ja keskkonda.
Kontakt: Anneli Piirsalu

Õle Külaselts
Reg.nr: 80254507
Asutatud:10.08.2007

Eesmärk: külaelu edendamine ning vanade talukohtade taastamisele kaasaaitamine; koolitustegevuse korraldamine; küla majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine; läbi meelelahutusürituste küla laiemale üldsusele tutvustamine; küla ajaloo uurimine; uute vaba aja veetmise võimaluste loomine; pere-, naiste- ja noorteliikumise propageerimine ja toetamine; loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine; külas turvalisuse tagamine.
Kontakt: Kadri Käärde

Müüsleri Saare Selts
Reg.nr: 80237681
Asutatud: 23.04.2006
Tegevus: külastus-, puhke- ja turismiobjektide väljaarendamine ja neile lisaväärtuse andmine; piirkonna majandust elavdavate ürituste ja koolituste korraldamine; keskkonnaprojektide arendamine; organiseerib vaba aja veetmise võimaluse mitmekeskustamist ja väljaarendamist; aitab kaasa Eesti kultuuripärandi säilimisele, kogumisele, talletamisele ja tutvustamisele.

Kontakt: Andres Laukse

MTÜ Karessen
Reg.nr: 80211946
Asutatud: 09.06.2004
Tegevus: säilitab, arendab ja taastab Esna-Kareda miljööväärtuslikke alasid; eksponeerib Eesti valdade arengut, kasutades paikkonna ajaloolist pärandit; arendab turismi ja sellega seonduvat tegevust; tegeleb koolitus-, nõustamis- ja teavitustegevusega.
Kontakt: Tõnu Taal

MTÜ Esna Meistrid
Reg.nr: 80291183
Asutatud: 06.02.2009
Tegevus: muusikariistade valmistamine; kitsekasvatus ja piimatöötlemine; kodune leivavalmistamine; villatööd ja lambakasvatus; palkehitus, puitkatused ja säästev renoveerimine; linavildist ja puidust käsitööesimete valmistamine.

Kontakt: Indrek Roosi

MTÜ Kilplaste Gild
Reg.nr: 80271842
Asutatud: 30.08.2008
Tegevus: arendab turismi kooskõlas Müüsleri küla ja valitseva valla arengukavadega; arendab välja Kilplala küla; tuginedes kilplaste esivanemate suurele tarkusele, püüab seda tarkust levitada kõigile õppimise ja koolitamise läbi; õpib ja õpetab soovijaid tegema erinevat käsitööd; aitab kaasa Müüsleri ja Kilplala külade vajaliku taristu arendamisele; peab loodusest väga lugu ja aitab kaasa puhta looduse säilitamisele; tutvustab kilplaste muistendeid, Kilplala küla ja Müüsleri küla vaatamisväärsusi ja organiseerib vaba aja veetmist.

Kontakt: Helena Siiroja

MTÜ Läbi Tähevärava
Reg.nr: 80319951
Asutatud: 04.12.2010
Tegevus: inimeste terviklikkuse ja tervise edendamine lähtudes holistilisest käsitlusest; inimeste ja organisatsioonide vaimset, emotsionaalset, sotsiaalset ja füüsilist arengut toetavate koolituste, infopäevade ja laagrite korraldamine ning uurimustööde teostamine ja toetamine. 
Kontakt: Kaidi-Ly Välb

MTÜ Tiivasirutus
Reg.nr: 80311731
Asutatud: 01.07.2010

Eesmärk: lennundustegevuse propageerimine
Kontakt: Kalju Siirak

MTÜ Noorteühing Savi
Reg.nr: 80221637
Asutatud: 14.01.2005
Tegevus: noorte vaba aja sisustamine
Kontakt: Rain Kuresoo

Toimetaja: INGA RIIK